ἀποδίδωμι


ἀποδίδωμι
ἀπο|δίδωμι 1. отдавать, выплачивать долг; воздавать должное; выполнять обещание; 2. передавать, предоставлять

Древнегреческо-русский учебный словарь. - С-П.: "Нотабене". 1997.